Hondenverzekering

Dit artikel is onderdeel van: Huisdieren gepubliceerd op: 22/04/2021

Is een hondenverzekering nuttig? De menin­gen daarover lopen uiteen van "natu­urlijk!" tot "nee, ik spaar liever een bedrag voor medis­che kosten". Je houdt natu­urlijk erg veel van je hond en geeft hem de beste verzek­er­ing en zorg die er nodig is.

Zodra je besluit om een hon­den­verzek­er­ing af te sluiten, komt er veel infor­matie op je af. Hoe bepaal je welke verzek­er­ing het beste bij jouw sit­u­atie past? Hier wor­den de belan­grijk­ste feiten van een aan­tal bek­ende verzek­er­aars met elkaar vergeleken zodat je een afge­wogen keuze kunt maken.

Er bestaan behoor­lijk grote ver­schillen in de pre­mies en voor­waar­den van hon­den­verzek­erin­gen. Afhanke­lijk van het ras van je hond, en de leeftijd, maak je ide­aliter een inschat­ting welke risico’s je loopt en of je deze finan­ciële risico’s kunt dra­gen op het moment dat je hond iets overkomt.

Je hond verzek­eren loont

Je hebt alles voor je hond over dus het eerste wat je natu­urlijk doet is naar de dier­e­narts gaan maar ja — daar schrik je van de enorme pri­jzen die vaak toch gerek­end wor­den voor een behan­del­ing. Soms zijn er zelfs sit­u­aties waar­bij zelfs het leven van de hond risico loopt ter­wijl er een goede behan­del­ing mogelijk is maar de kosten erg moeil­ijk te dra­gen zijn. Kom je bij de dier­e­narts dan zijn er vaak hoge kosten die vaak direct moeten wor­den betaalt. Hoeveel je ook van je hond houdt het zijn vaak bedra­gen die je niet zo uit je broekzak kunt halen. Een huis­dierenverzek­er­ing is dan een uitkomst.

Bedra­gen van hon­der­den en zelfs soms duizen­den euro's komen helaas veel voor in de dierengeneeskunde. Gelukkig zijn hier een aan­tal oplossin­gen voor. Je kunt je hond verzek­eren. Zo'n hon­den­verzek­er­ing heb je in alle soorten en maten en natu­urlijk in alle prijsklassen. Voor een vast maan­delijks bedrag heb je een aan­tal finan­ciële risico's afgevangen. Dus voor de porte­mon­nee is het handig om voor je hond een verzek­er­ing af te sluiten. Een hon­den­verzek­er­ing dekt een aan­tal zaken die over het alge­meen erg pri­jzig zijn. Het is alleen zaak om voor je hond de juiste verzek­er­ing te zoeken. Dat kan voor de meeste hon­den­rassen.

Je hebt ooit de keus gemaakt een hond deel te laten zijn van het huishouden. Je houdt van het beestje en hij is onderdeel van het gezin gewor­den. Het laat­ste waar je aan denkt is een hond in de verzek­er­ing. Maar er zijn tal van sit­u­aties op te noe­men waar­bij het echt raadzaam is over de ziek­tekosten van je huis­dier na te denken. Stel dat er onver­hoopt wat mocht gebeuren. Je hond wordt ziek of is betrokken bij een ongeval dan zijn de kosten van de dier­e­narts niet meer te overzien. Tegen­wo­ordig kan in de medis­che gezond­hei­d­szorg bij dieren ontzettend veel maar daar hangt ook een pri­jskaartje aan.

Daar­naast kun je vaak zelf ook je eigen bij­drage bepalen en is het pakket hele­maal aan te passen, kor­tom een dieren­verzek­er­ing op maat.

Je hond verzek­eren is dus zeker ver­standig en het geeft finan­ciële rust zodat je mocht er onver­hoopt iets met je hond zijn je bezig kan houden met wat belan­grijk is en je hond de best mogelijke medis­che zorg laten geven. 

Kies de verzek­er­ing voor je hond

Je wilt natu­urlijk een goed­kope hon­den­verzek­er­ing maar een­tje die wel zoveel mogelijk dekt. Daar­bij is het zaak om te kijken naar de ras van het hond. Heb jij een hond met veel prob­le­men, of een ras waar­bij er bek­end is dat de kans op prob­le­men groot is? Dan zou je miss­chien eerder kun­nen over­we­gen om een aan­vul­lende verzek­er­ing te nemen dan met een hond waar­bij de kans op dit soort din­gen een stuk min­der is.

Ook zul je moeten kijken wat je eventueel zelf kunt dra­gen aan kosten als de hond bijvoor­beeld geop­ereerd moet wor­den. Want er is echt niets moeil­ijk­ers dan een keus te moeten maken tussen het leven van de hond of leven met finan­ciële prob­le­men na het laten behan­de­len of de cre­matie van je hond.

Het belan­grijk­ste is dat je goed de voor­waar­den leest en kijkt wat de dekkin­gen zijn. Neem daar de tijd voor want je moet je goed bij een verzek­er­ing voe­len voor­dat je hem afs­luit. Kijk bijvoor­beeld hoe het staat met de bereik­baarheid bij eventuele vra­gen en kijk eens op inter­net hoe de ervarin­gen van andere mensen zijn van een bepaalde verzekering.

Natu­urlijk geldt dit niet alleen voor een goed­kope hon­den­verzek­er­ing maar kun je alle huisdieren­verzek­erin­gen vergelijken. Soms blijkt toch goed­koop in de prak­tijk duurkoop te zijn en vaak is dat de uitkomst van te over­haast een hon­den­verzek­er­ing willen afs­luiten. Goed lezen van bijvoor­beeld de algemene voor­waar­den is vaak toch de oploss­ing om later prob­le­men te voorkomen.

Onafhanke­lijke vergelijk­ing sites zijn vaak duidelijk en laten goed het ver­schil zien tussen de ver­schil­lende verzek­erin­gen voor je hond, maar laat je niet alleen daar door lei­den. Ga ook eens op de site van de aan­bieder kijken en kijk wat voor een gevoel je erbij kri­jgt. Je kunt beter wat meer tijd kwijt zijn voor het uit­zoeken van de juiste verzek­er­ing dan dat je later bedro­gen uitkomt.

Hondenverzekering aanbieders

Dit zijn een aantal verzekeraars die een hondenverzekering aanbieden:

Dus vergelijk hon­den­verzek­erin­gen en neem je daar de tijd voor dan heb je daarna alle tijd om te geni­eten van je gezonde trouwe vier­voeter. Een dieren­verzek­er­ing is geen over­bod­ige luxe!