Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Dit artikel is onderdeel van: Verzekeringen gepubliceerd op: 15/05/2021

Als je door een ziekte of ongeval (letsel) werkzaamheden gedeeltelijk of geheel niet meer kunt uitvoeren spreekt men van arbeidsongeschiktheid. Dit grijpt in op meerdere aspecten van je leven, vooral financieel. Er zijn een aantal wettelijke regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt kun je aanspraak maken op een uitkering. Het UWV beslist hierover.

Er zijn een aantal wettelijke regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt kun je aanspraak maken op een uitkering. Deze uitkering kan worden aangevraagd als je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent. Anders wordt je uitbetaald door je werkgever.

Als je ziek bent betekent niet meteen dat je arbeidsongeschikt bent. Dit moet door een arts worden vast gesteld. Deze kijkt naar de klachten en kijkt of je hiermee nog kunt werken. Hij zal naar je verhaal luisteren en daarna een aantal lichamelijke tests uitvoeren. Als je stopt met werken doordat je ziek bent krijg je dus niet meteen een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het UWV beslist hierover.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Mocht je gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt raken kom je in aanmerking voor een WGA uitkering. Dit staat voor Werkhervattingregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is bedoelt om schade die je lijdt op te vangen. Als je meer dan 20% en minder dan 65% van je laatste loon niet meer kan verdienen door het letsel, maar is er wel kans op herstel kom je hiervoor in aanmerking.

Duurzame arbeidsongeschiktheid

In het geval van duurzame arbeidsongeschiktheid kom je in aanmerking voor IVA-uitkering. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Volledig betekent dat je niet meer dan 20% van je laatste loon kan verdienen. De kans op herstel is in dit geval erg klein.

Waar heb ik recht op als ik arbeidsongeschikt word?

Waar je recht op hebt als je arbeidsongeschikt raakt hangt af van het deel dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. Bij een loonverlies van minder dan 35% ben je volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. Je kunt gewoon in dienst blijven bij je werkgever. Als je het huidige werk niet meer kan doen wordt er gekeken of dit nog mogelijk is, ondanks de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot en met 80% krijg je een loon gerelateerde uitkering. Als je met de arbeidsongeschiktheid meer dan 50% van de restcapaciteit kan benutten, krijg je een loon aanvullings-uitkering. Deze uitkering is: 70% van (oud loon en restverdiencapaciteit). Als je 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid hebt opgelopen, krijg je maximaal 75% van het oude loon uitgekeerd.

Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid

Als je niet in staat bent om te werken dan moet je dit (indien mogelijk) voor de aanvang van de reguliere arbeidstijd bij de werkgever melden. De werkgever mag in principe niet vragen wat je mankeert echter uit menselijk oogpunt zou dit wel een normale vraag kunnen zijn echter om privacy redenen hoef je dit niet te vertellen. Ook als hij vraagt wanneer je weer aan het werk zou kunnen dan hoef je dit niet te vertellen. Wel ben je verplicht om je te melden bij de bedrijfsarts of medische hulp in te roepen om te voorkomen dat de arbeidsongeschikthied langer zou kunnen duren als dat normaal noodzakelijk is. Als werknemer moet je echter er alles aan moeten doen om om het genezingsproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Als werknemer heb je recht op ziekteverzuimbegeleiding door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim, deze mag dus niet communiceren met de werkgever over de ziekte, hij mag wel beoordelen en communiceren of je aangepast werk kan doen en hoelang het verzuim ongeveer gaat duren.

Doorbetaling

Tijdens het verzuim heb je recht op doorbetaling van je loon wat minimaal 70% van je laatst ontvangen salaris is hetzij maximaal 2 jaar lang hetzij tot het einde van de termijn bij een contract voor een bepaalde tijd. Werk je als uitzendkracht of ontvang je al een UWV uitkering dan heb je geen recht op deze uitkering. Je bent verplicht het aangepaste werk dat de bedrijfsarts opgeeft te verrichten, wanneer je dit zonder opgave van reden niet doet dan mag hij je betaling korten met het geld wat je normaal zou verdienen met dit aangepaste werk. Als je weigert aangepast werk te doen of langer dan twee jaar ziek bent dan kan de werkgever de bestaande arbeidsovereenkomst laten ontbinden.

Vakantie

Tijdens ziekte mag de werknemer op vakantie tenzij de vakantie negatief werkt op zijn of haar genezingsproces het is dus raadzaam om dit vooraf te overleggen met de bedrijfsarts. De bevindingen van de bedrijfsarts worden voorgelegd aan de werkgever en werknemer. De werkgever zal dan beslissen of de werknemer met vakantie kan gaan.

Tussentijds ontslag

Om een latere uitkering niet in gevaar te brengen is het beter als de werknemer niet meewerkt aan tussentijds ontslag, wel kan na 2 jaar arbeidsongeschiktheid dit plaatsvinden of tussentijds op basis van een medische reden op advies van een bedrijfsarts. Zo dan behoudt hij het recht op een latere uitkering.

Ontslag

Je werkgever mag je alleen ontslaan als hij ook voldoende reintergratie pogingen heeft gedaan waarbij een een omscholingcurses ook tot de mogelijkheden behoord. Als dit allemaal niet gelukt is mag hij je zonder ontslagvergunning ontslaan.

Het is dus belangrijk dat je een eigen dossier aanlegt om sterk te staan in een eventuele procedure als je later beroep aantekend tegen de gang van zaken. In dit geval moet je zelf een dossier hebben om bewijzen te kunnen leveren.

Schuld derde

Bij een ongeval of ziekte waarbij dit ontstaan is door toedoen van een derden kan je gratis rechtshulp krijgen en wordt je op deze onderdelen gratis professioneel bijgestaan.